NOTE THAT IN THE ALIGNMENTS BELOW, GAPS MOST LIKELY INDICATE
RESIDUES MISSING IN THE ELECTRON DENSITY. 


Alignment: 3EO1_A against 3EO0_A

Length=215
Length=215

 Score =  441 bits (1133), Expect = 4e-163, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 215/215 (100%), Positives = 215/215 (100%), Gaps = 0/215 (0%)

Query 1  ETVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRASQSLGSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYGASSRAPGIP 60
      ETVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRASQSLGSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYGASSRAPGIP
Sbjct 1  ETVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRASQSLGSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYGASSRAPGIP 60

Query 61  DRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQYADSPITFGQGTRLEIKRTVAAPSVFIFP 120
      DRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQYADSPITFGQGTRLEIKRTVAAPSVFIFP
Sbjct 61  DRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQYADSPITFGQGTRLEIKRTVAAPSVFIFP 120

Query 121 PSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTL 180
      PSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTL
Sbjct 121 PSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTL 180

Query 181 TLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC 215
      TLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Sbjct 181 TLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC 215


Alignment: 3EO1_B against 3EO0_B

Length=225
Length=225

 Score =  452 bits (1163), Expect = 2e-167, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 224/225 (99%), Positives = 224/225 (99%), Gaps = 0/225 (0%)

Query 1  QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSCKASGYTFSSNVISWVRQAPGQGLEWMGGVIPIVDIANY 60
      QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSCKASGYTFSSNVISWVRQAPGQGLEWMGGVIPIVDIANY
Sbjct 1  QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVSCKASGYTFSSNVISWVRQAPGQGLEWMGGVIPIVDIANY 60

Query 61  AQRFKGRVTITADESTSTTYMELSSLRSEDTAVYYCASTLGLVLDAMDYWGQGTLVTVSS 120
      AQRFKGRVTITADESTSTTYMELSSLRSEDTAVYYCASTLGLVLDAMDYWGQGTLVTVSS
Sbjct 61  AQRFKGRVTITADESTSTTYMELSSLRSEDTAVYYCASTLGLVLDAMDYWGQGTLVTVSS 120

Query 121 ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSS 180
      ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSS
Sbjct 121 ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSS 180

Query 181 GLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPP 225
      GLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVE KYGPP
Sbjct 181 GLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVEPKYGPP 225


Alignment: 3EO1_C against 1TGJ_A

Length=112
Length=112

 Score =  234 bits (598), Expect = 2e-85, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 112/112 (100%), Positives = 112/112 (100%), Gaps = 0/112 (0%)

Query 1  ALDTNYCFRNLEENCCVRPLYIDFRQDLGWKWVHEPKGYYANFCSGPCPYLRSADTTHST 60
      ALDTNYCFRNLEENCCVRPLYIDFRQDLGWKWVHEPKGYYANFCSGPCPYLRSADTTHST
Sbjct 1  ALDTNYCFRNLEENCCVRPLYIDFRQDLGWKWVHEPKGYYANFCSGPCPYLRSADTTHST 60

Query 61  VLGLYNTLNPEASASPCCVPQDLEPLTILYYVGRTPKVEQLSNMVVKSCKCS 112
      VLGLYNTLNPEASASPCCVPQDLEPLTILYYVGRTPKVEQLSNMVVKSCKCS
Sbjct 61  VLGLYNTLNPEASASPCCVPQDLEPLTILYYVGRTPKVEQLSNMVVKSCKCS 112


Alignment: 3EO1_F against 1TGJ_B

Length=112
Length=112

 Score =  234 bits (598), Expect = 2e-85, Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 112/112 (100%), Positives = 112/112 (100%), Gaps = 0/112 (0%)

Query 1  ALDTNYCFRNLEENCCVRPLYIDFRQDLGWKWVHEPKGYYANFCSGPCPYLRSADTTHST 60
      ALDTNYCFRNLEENCCVRPLYIDFRQDLGWKWVHEPKGYYANFCSGPCPYLRSADTTHST
Sbjct 1  ALDTNYCFRNLEENCCVRPLYIDFRQDLGWKWVHEPKGYYANFCSGPCPYLRSADTTHST 60

Query 61  VLGLYNTLNPEASASPCCVPQDLEPLTILYYVGRTPKVEQLSNMVVKSCKCS 112
      VLGLYNTLNPEASASPCCVPQDLEPLTILYYVGRTPKVEQLSNMVVKSCKCS
Sbjct 61  VLGLYNTLNPEASASPCCVPQDLEPLTILYYVGRTPKVEQLSNMVVKSCKCS 112